Koszyk zakupów

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych 

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Core Energetics Poland Sp. z o.o.;
 2. dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu.
 3. dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji umowy, wystawienia faktury, rachunku, realizacji zamówienia lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B) RODO, a także w celach marketingowych o ile zostanie na to wyrażona zgoda.
 4. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Sprzedawcy np. podwykonawcom, podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, przewozowe oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z odpowiednim żądaniem.
 5. dane osobowe przetwarzane będą:
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania Umowy Sprzedaży– przez czas wykonywania Umowy Sprzedaży, – także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży
 • w przypadku niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę– przez czas istnienia tych interesów
 • w przypadku niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy – do czasu wygaśnięcia tych obowiązków
 • w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 1. w każdym czasie uprawnieni są Państwo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, oraz ich poprawiania lub kasowania.
 2. usuwanie konta jest dostępne w menu: moje konto/moje ustawienia / usuń konto
 3. jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże, niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy
 5. informujemy, iż dane osobowe nie podlegają profilowaniu
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 7. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

 1. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pod adresem https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php) dostępne są szczegółowe informacje dotyczące polubownych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z polubownych sposobów rozwiązywania sporów:
 3. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej;
 4. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 5. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 6. skorzystanie z platformy ODR, tj. internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr);
 7. Przy Prezesie UOKiK został utworzony Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych. Pracownicy Punktu pomagają w wypełnianiu wniosków, informują o kompetencjach i procedurach stosowanych przez podmioty uprawnione oraz informują o innych sposobach dochodzenia roszczeń konsumenckich. Z Punktem można skontaktować się telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość e-mail na adres kontakt.adr@uokik.gov.pl lub spotkać się osobiście z pracownikiem Punktu w Centrali UOKiK przy placu Powstańców Warszawy.

Postanowienia końcowe

 1. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika sklepu (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 2. Zawartość Internetowego Sklepu www.CoreEnergeticsTools.com nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje na temat asortymentu w ofercie Sklepu Internetowego www.CoreEnergeticsTools.com są zgodne z danymi katalogowymi przekazanymi od producentów. 
 3. Sklep Internetowy www.CoreEnergeticsTools.com nie wypożycza sprzętu i towarów do testowania.
 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
 5. Użytkownik może zapisać się do Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Użytkownikiem sklepu, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem Sklepu, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego.
 8. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie od momentu wyraźnego jej wskazania i umieszczenia na stronie internetowej informacji o tym. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według zasad dotychczas obowiązującego Regulaminu. Użytkownicy sklepu którzy są zarejestrowani w Sklepie Internetowym zostaną powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie tych zmian.
 9. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi sklepu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2023 roku

ZAŁĄCZNIK Nr 1 (WZOR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 (POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY)

Szybka dostawa
Oferujemy szybką i bezpieczną dostawę zakupionych produktów.
Bezpieczne Płatności Online
U nas możesz zapłacić bezpiecznie i online za pośrednictwem P24 i PayU.
Support Pon - Pt. 9-17
W razie pomocy nasi konsultanci są dostępni od pon. do pt. w godz. 9-17.
14 dni na zwrot produktu
Oferujemy możliwość zwrotu produktu w ciągu 14 dni od jego zakupu.